No s'ha trobat res

Disculpes, però no s'han trobat resultats. Potser cercar us ajudarà a trobar una entrada relacionada.

Anunci de procediment de contractació d’obres de rehabilitació del Teatre de Sarrià – Condicions tècniques

Es convoca un procediment obert de selecció de propostes per a la contractació de les obres de rehabilitació del teatre del Centre Parroquial de Sant Vicenç de Sarrià – Teatre de Sarrià. El procediment d’adjudicació és per criteris de valoració (objectius i subjectius).

La data límit per a presentar les ofertes és de 15 dies naturals a partir del dia següent del primer dia de la publicació d’aquest l’anunci en els webs de l’Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià (http://teatredesarria.cat) i de l’Institut de Cultura de Barcelona (http://barcelonacultura.bcn.cat). Per tant, la data límit serà el dia 19 de juny, a les 15:00 h.

L’import base de la contractació és de sis cents noranta sis mil tres-cents noranta quatre euros (696.394,00. €), al qual s’ha d’afegir el 21 % d’IVA. Import total: vuit-cents quaranta dos mil sis-cents trenta sis euros amb setanta quatre cèntims d’euro (842.636,74 €).

No hi ha garantia provisional. L’import de la garantia definitiva és el 5 % de l’import de l’adjudicació final.

El procediment el convoca l’Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià, que es la responsable de la gestió del projecte elaborat pels arquitectes Fernando Ramos Galino i Anna Ramos Sanz.

Per a disposar d’un exemplar en CD del projecte d’obres, els licitadors han d’adreçar-se al carrer de Pare Miquel de Sarrià, 8 – 08034 Barcelona – tel. 932039772, els dies laborables de 18:00 h. a 20:00 h. (es prega trucar amb antelació).

DOCUMENTS DEL PROCEDIMENT PER PRESENTAR LES OFERTES

– Condicions particulars

– Condicions tècniques